Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är fundamentet för ständiga förbättringar och fungerar som vår kompass när vi fastställer och följer upp våra miljömål. Vi strävar efter att vara proaktiva i att identifiera områden där vi kan göra positiva förändringar och minska vår påverkan på planeten.

Vi jobbar kontirnueligt att förbättra miljöarbetet på Nyli. Att återvinna det vi kan som kartonger och emballage, vi har jobbar med tejp som är i papper och plastfickan för adresslappen har blivit pappersficka.

I våra verksamhetsprocesser prioriterar vi användningen av material och metoder som är skonsamma mot miljön. Vårt mål är att minimera avfall och utsläpp genom att implementera effektiva och hållbara arbetsmetoder.

Genom ett nära samarbete med våra kunder strävar vi också efter att minimera den samlade påverkan på miljön. Vi har introducerat AR-01-08 EHS Policy i vårt verksamhetssystem för att ytterligare stärka vårt åtagande att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö.

Tillsammans med våra medarbetare och samarbetspartners tar vi aktivt ansvar för att säkerställa att vårt miljöarbete inte bara uppfyller förväntningarna utan även överskrider dem. På så sätt strävar vi efter att inte bara vara en del av branschen utan att vara dess förebild när det kommer till miljöansvar och hållbarhet.

 

Opartiskhet

Verksamhetsledaren (VD) har åtagit sig ansvar att informera alla medarbetare inom Nyli om marknadens krav på företagets trovärdighet, att de skall agera opartiskt och vara oberoende i den omfattning som krävs med hänsyn till de förhållanden under vilka de utför sina tjänster.

För att uppnå detta ska vi…

  • Agera opartisk och upprätthålla integritet i våra uppdrag.
  • Ha befogenhet och ansvar att avstå från eller avbryta ett uppdrag om kravet på opartiskhet och integritet inte kan infrias och omedelbart anmäla detta till närmaste chef.
  • Skall genomföra uppdrag enligt gällande rutiner och skall inte låtas bli påverkad av omvärlden.
  • Skall identifiera och rapportera omständigheter som utför ett hot mot opartiskhet.

För att säkerställa att alla aktiviteter genomförs på ett oberoende och opartiskt sätt, har vi identifierat och riskbedömt alla relationer samt verksamheter och vi bevakar potentiella risker kontinuerligt. När risker eller hot mot opartiskhet har identifierats ska åtgärder vidtas för att minimera/eliminera dessa.

 

Miljömål

Övergripande

Att utnyttja energi effektivt är en viktig del av vår gemensamma uppgift. De lösningar som vi erbjuder våra kunder är optimerade för att effektivt och ändamålsenligt nyttja begränsade resurser.

Vår strävan är att i alla våra aktiviteter, inklusive logistik och administration, minimera förbrukning av dyrbara resurser, drivmedel för personbilar och transportörer. Att rengöringsvätskor och andra eventuellt förekommande kemikalier är varudeklarerade och hanteras på avsett sätt. Förpackningsmaterial/emballage ska så långt det är möjligt återanvändas och vid inköp ska bästa miljöval föredras.

Vi uppmuntrar och understödjer utveckling och användning av förnyelsebara resurser.