Miljöpolicy

Hur vi arbetar i vår verksamhet kan påverka oss själva och den miljö vi lever i och vi skall därför minimera skadliga effekter och risker.

NYLI Metrology AB skall utmärka sig som en av de bästa i branschen när det gäller miljöarbete för att uppfylla de lagar och miljökrav som berör vår verksamhet.

Vi strävar efter att ständigt förbättra oss och vår policy står som grund när vi fastställer och följer upp våra miljömål.

Material och metoder som används i vår verksamhet skall vara skonsamma mot miljön och vi skall minimera avfall och utsläpp.

Vi samarbetar med våra kunder för att minimera påverkan på miljön och därför introducerade vi AR-01-08 EHS Policy i vårt verksamhetssystem.

 

Opartiskhet

Verksamhetsledaren (VD) har åtagit sig ansvar att informera alla medarbetare inom Nyli om marknadens krav på företagets trovärdighet, att de skall agera opartiskt och vara oberoende i den omfattning som krävs med hänsyn till de förhållanden under vilka de utför sina tjänster.

För att uppnå detta ska vi…

  • Agera opartisk och upprätthålla integritet i våra uppdrag.
  • Ha befogenhet och ansvar att avstå från eller avbryta ett uppdrag om kravet på opartiskhet och integritet inte kan infrias och omedelbart anmäla detta till närmaste chef.
  • Skall genomföra uppdrag enligt gällande rutiner och skall inte låtas bli påverkad av omvärlden.
  • Skall identifiera och rapportera omständigheter som utför ett hot mot opartiskhet.

För att säkerställa att alla aktiviteter genomförs på ett oberoende och opartiskt sätt, har vi identifierat och riskbedömt alla relationer samt verksamheter och vi bevakar potentiella risker kontinuerligt. När risker eller hot mot opartiskhet har identifierats ska åtgärder vidtas för att minimera/eliminera dessa.

 

Miljömål

Övergripande

Att utnyttja energi effektivt är en viktig del av vår gemensamma uppgift. De lösningar som vi erbjuder våra kunder är optimerade för att effektivt och ändamålsenligt nyttja begränsade resurser.

Vår strävan är att i alla våra aktiviteter, inklusive logistik och administration, minimera förbrukning av dyrbara resurser, drivmedel för personbilar och transportörer. Att rengöringsvätskor och andra eventuellt förekommande kemikalier är varudeklarerade och hanteras på avsett sätt. Förpackningsmaterial/emballage ska så långt det är möjligt återanvändas och vid inköp ska bästa miljöval föredras.

Vi uppmuntrar och understödjer utveckling och användning av förnyelsebara resurser.