Planskivor tillverkas huvudsakligen av granit och diabas men det finns även skivor i keramik. Granit och diabas är magmatiska bergarter, med den huvudsakliga skillnaden att diabas är ett tätare malerial än graniten.

Granit

Granit (ital. granito, av medeltidslatin grani’tum ”kornig (sten)” , av latin gra’num ‘korn’) De allra flesta graniter är kristallisationsprodukter av magmor som bildats genom uppsmältning av jordskorpans bergarter Granit är den vanligaste magmatiska djupbergarten inom den kontinentala jordskorpan. Granit är en tät och hård sten som finns i en mängd färger.
läs mer ->

Diabas

Diabas är en gångbergart i den grå graniten och förekommer i Sydsverige. Diabasen har under mer än 500 miljoner år lagrats under högt tryck. Materialet är finkornigt och har en mycket hög täthet. vilket gör att det lämpar, sig ypperligt för planskivor och andra applikationer med krav på hög dimensionsstabilitet. Materialet har hög motståndskraft mot såväl yttre nötning som kemikalier. Diabasen delar många egenskaper med graniten och leder varken ström eller är magnetiskt.