plano_startI takt med att kraven på högre precision ökar, så ökar även kraven på att man i produktionen utgår från korrekta referenser och mått.

Mätteknik har potentialen att förhindra allvarliga fel i produktionen och på så vis reduceras tillverkningskostnaderna. Men för att mätteknik skall ha möjlighet att generera kostnadsbesparingar, krävs att man utgår från korrekta referenser. Den referens man ofta har att utgå från är planskivan.
Planskivan behöver kalibreras regelbundet. Minst lika viktigt är dock att föroreningar i form av smuts och fett hålls borta, annars kommer orenheter i skivan att störa alla resultat där skivan används som referens för mätningar. Det ställs med andra ord höga krav på att planskivan hålls ren. Att det fanns ett behov av en produkt som Planoclean var något som vi på NYLI upptäckte i vårt dagliga arbete med att utföra mättjänster hos våra kunder. Med utgångspunkt i våra kunders önskemål och synpunkter, samt vår erfarenhet inom området mätteknik, tog vi fram en produkt som säkerställer planskivornas renhet och därmed också mätresultatens korrekthet.

Planoclean är med andra ord särskilt framtagen och avsedd för rengöring av planskivor samtidigt som produktens sammansättning gör att den har ytterst liten miljöpåverkan. Tidigare fanns det inga alternativ på marknaden som kunde leva upp till våra höga kvalitets och miljökrav.